XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a 7. Mezinárodní endoskopický workshop – zpráva z akce


Publikováno dne 6.7.2013 | Autor Petr Vítek

Ve dnech 25. – 26. 4. 2013 se ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové uskutečnil již 17. ročník Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů. Akce byla tentokrát spojena s endoskopickým workshopem, který vyplňoval větší část odborného programu prvního dne. Zahraničním hostem obou akcí byl profesor Björn Rembacken z Leedsu, který patří k předním evropským endoskopistům a věnuje se především oblasti endoskopické resekce. Hradecké pracoviště patří dlouhodobě k vedoucím endoskopickým centrům v České republice a není proto překvapením, že program workshopu zahrnoval celé spektrum zákroků terapeutické endoskopie.

V úvodu workshopu byla provedena řada endoskopických resekcí. Björn Rembacken provedl endoskopickou mukózní resekci HGD adenomu duodena s pomocí kličky a následně pak resekci časné neoplázie dlaždicobuněčného epitelu jícnu technikou EMR-L s pomocí ligačního kroužku. Své působení na workshopu pak zakončil precizní piecemeal resekcí plošného adenomu rekta. Další úspěšné slizniční resekce laterally spreading tumorů v rektu a transversu provedli Marcela Kopáčová a Jiří Cyrany z Hradce Králové. Jiří Cyrany následně navázal kompletní endoskopickou resekcí malignizovaného polypu sigmoidea.

Radiofrekvenční ablaci Barrettova jícnu demonstroval Přemysl Falt z Ostravy. Tato metoda se v kombinaci s metodami endoskopické resekce stala v současnosti standardem pro ablaci reziduálního metaplastického epitelu u nemocných s dysplazií a blízké budoucnosti by měla být pro české pacienty dostupná v pěti centrech.

Několik výkonů bylo zaměřeno na léčbu stenóz. Ondřej Urban z Ostravy provedl bužiovou dilataci kaustické stenózy jícnu, Tomáš Douda z Hradce Králové zavedl metalický duodenobiliární stent u pacientky s tumorem hlavy pankreatu. Velmi edukativní pak bylo zavedení biodegradabilního stentu do stenózy ileoascendoanastomózy u nemocné s Crohnovou chorobou, které úspěšně demonstroval Stanislav Rejchrt z Hradce Králové.

Techniky dvojbalónové enteroskopie byly demonstrovány na endoskopických resekcích u pacientky s Peutz-Jeghersovým syndromem (Marcela Kopáčová) a dvojbalónovém ERCP (Stanislav Rejchrt).

Rudolf Repák z Hradce Králové úspěšně provedl jaterní biopsii pod ultrasonografickou kontrolou a následně i tenkojehlovou aspiraci z pankreatu pod kontrolou EUS.

V rámci workshopu byly detailně ukázány techniky léčby obtížné choledocholitiázy metodou extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (Tomáš Douda) i mechanické litotrypse košíkem (Stanislav Rejchrt).

Všechny výkony byly podány s precizním odborným výkladem a doprovodná diskuse s diváky v sále dále zvýšila přínos akce pro všechny účastníky. Endoskopisté mohli sledovat i úspěšnou endoskopickou léčbu komplikací, jejichž okamžité řešení je v současnosti nedílnou součásti invazivních endoskopických zákroků.

Na endoskopický workshop navazoval přednáškový program, jehož celkový rozsah převyšuje možnosti této zprávy. Bude proto prezentována alespoň část problematiky.

Björn Rembacken ve své přehledné přednášce podrobně rozebral problematiku výhod a rizik ESD versus EMR v tračníku. Dle jeho názoru je pro většinu neoplastických lézí v tračníku EMR dostatečně kvalitní endoskopickou léčebnou metodou, která je navíc rychlejší a ekonomicky méně nákladná. ESD by měla být použita pouze ve vybraných indikacích a to v případech lokální reziduální neoplázie, případně podezření na karcinom v lézi. Ondřej Urban následně prezentoval vlastní soubor 23 ESD v žaludku, tračníku a rektu. Metoda ESD byla úspěšná v 78 % případů, perforace se vyskytly ve 4 % případů.

V pankreatologickém bloku Julius Špičák z Prahy přehledně probral načasování intervencí u akutní nekrotizující pankreatitidy, Martin Kliment z Ostravy poté prezentoval vlastní soubor 54 pacientů s endoskopickou pseudocystogastrostomií, ve kterém dosáhl více než 90% úspěšnosti léčby pseudocysty a WOPN . Vlastimil Procházka z Olomouce zaujal raritní kazuistikou nemocné, u které byla akutní pankreatitida způsobena infiltrací duodena MALT lymfomem.

Bohuslav Kianička z Brna prezentoval soubor 15 pacientů s hepatikojejunoanastomózou, u kterých se mu podařilo v 80 % případů úspěšně provést ERC s pomocí jednobalónkového enteroskopu. Petr Volšanský z Kolína pak uvedl novou techniku 3D-ERCP, která doposud není na většině pracovišť v ČR dostupná.

Stanislav Rejchrt podrobně rozebral problematiku desinfekce v endoskopii, která je v české legislativě oproti mezinárodním standardům navíc modifikována nutností takzvané dvojstupňové desinfekce, zahrnující desinfekci endoskopu ještě před jeho mechanickou očistou. Významné je také legislativní omezení možností uskladnění endoskopu v sušící skříni po desinfekci pouze po dobu 8 hodin.

Vážným problémem především hospitalizační medicíny je infekce Clostridium difficile. Petr Vítek z Frýdku-Místku prezentoval soubor 119 nemocných s klostridiovou kolitidou a vysokou hospitalizační mortalitou (32%). Pavel Drastich z Prahy podrobně rozebral problematiku fekální transplantace, která je u této choroby velmi úspěšnou léčebnou metodou a obnovuje normální střevní flóru.

Milan Lukáš z Prahy se věnoval nutnosti individualizace léčby u nemocných s idiopatickými střevními záněty, Tomáš Douda z Hradce Králové pak přednesl přehled léčebných možností u těhotných pacientek. Většina léků, používaných v léčbě idiopatických střevních zánětů je kompatibilní s těhotenstvím, výjimku tvoří methotrexát a thalidomid. Anti TNF terapie by měla být přerušena ve 20. – 22. týdnu.

Součásti akce byl již tradičně Běh proti kolorektálnímu karcinomu, který ve čtvrteční podvečer bezchybně zorganizoval Jiří Cyrany. Celkem 21 účastníků v čele s ředitelem FN Hradce Králové Romanem Prymulou úspěšně absolvovalo čtyřkilometrovou trať podél Labe v dresech s logy Endoskopické sekce ČGS.

Závěrem je třeba poděkovat celému týmu organizátorů v čele s Janem Burešem za perfektní organizaci obou akcí. Plný přednáškový sál a zřetelná spokojenost účastníků potvrdily vysoký kredit hradeckých dnů, kterému se tato akce dlouhodobě těší mezi odbornou veřejností.

Galerie