Endoskopická sekce ČGS

Sekce digestivní endoskopie si klade za cíl napomáhat svým členům ve zlepšení kvality a podmínek endoskopické praxe.

Sekce digestivní endoskopie bude vystupovat jako expertní strana v jednání se zdravotními pojišťovnami a orgány, regulujícími síť endoskopických pracovišť v České republice. Bude připravovat věcné podklady pro jednání s pojišťovnami o výši úhrad jednotlivých výkonů a spotřebního materiálu, o frekvenci jejich provádění.

Sekce bude provádět soustavný monitoring vývoje endoskopických technik a příbuzných nových technologií a bude se pravidelně vyjadřovat k jejich zavedení do praxe z hlediska bezpečnostních a ekonomických aspektů za dodržení principů medicíny založené na důkazech.

Sekce bude publikovat doporučené postupy a vyvíjet léčebné standardy, související s používáním jednotlivých technik.

Sekce bude zodpovědná za vytvoření systému vzdělávání, akreditace a udělování funkčních licencí v jednotlivých disciplínách digestivní endoskopie.

Sekce bude zodpovědná za kontinuální vzdělávání v oboru digestivní endoskopie v rámci odborných kongresů, postgraduálních kurzů a jiných vzdělávacích akcí.

Sekce bude udržovat kontakty s podobně zaměřenými profesními sdruženími v zahraničí a podporovat výměnu odborných znalostí a zkušeností na mezinárodní úrovni. Bude dbát o systematické zlepšování endoskopické diagnostiky a léčby v populaci pacientů, zejména s ohledem na informovanost o indikacích, výhodách a rizicích jednotlivých metod.

Sekce bude každoročně organizovat odborné setkání s tématikou digestivní endoskopie (Endoskopické dny).

Členství:
Členem endoskopické sekce se může stát každý držitel funkční licence k provádění endoskopických výkonů (EGD, kolonoskopie, ERCP, transhepatální přístupy, EUS) nebo lékař zařazený do oboru gastroenterologie, interního lékařství, chirurgie, pediatrie a radiodiagnostiky, který pod vedením školitele prodělává výcvik v některé endoskopické metodě, který je členem ČLS JEP.

Registrační formulář se nachází zde.

Orgány:
Sekce digestivní endoskopie je řízena sedmičlenným výborem, který ze svých řad volí předsedu. Členové rady jsou voleni členy sekce s periodicitou 4 let, současně s volbami do výboru ČGS. Rada je oprávněna jmenovat odborné komise, které se zabývají dílčí agendou.