Volby 2020-2024

Vážení členové
Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP,

Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP rozhodl na návrh Rady Endoskopické sekce (ES ČGS) na svém jednání dne 3. 4. 2019 o konání voleb Rady ES
pro období od 1/2020 do 1/2024. Volby proběhnou na návrh Rady ES jednokolově elektronickou formou.

Rada zvolila volební komisi ve složení:

doc. MUDr. Martin BORTLÍK, Ph.D., Praha

MUDr. Jiří CYRANY, Ph.D., Jičín

MUDr. Josef CHALUPA, Frýdek Místek

Předvolební materiály:

Případné předvolební materiály (v rozsahu do 1800 znaků včetně mezer + fotografie osoby) možno zasílat sekretariátu ČGS na e-mailovou adresu pfeiferova.martina@gmail.com. Materiály budou publikovány na webech ČGS a ES od jejich zaslání do 27. 9. 2019.

Volba:

Zpráva o spuštění elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v centrální evidenci členů ČLS JEP prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: 

noreply@greception.com dne 30. 9. 2019. Ze seznamu volitelných členů ES (seznam členů uzavřený k 1. 9. 2019 bez členů volební komise) bude možné v období 30. 9. – 13. 10. 2019 volit 7 osob do výboru ES. 

Výsledky voleb:

Volební komise obdrží protokol o výsledku elektronické volby, který uvede jako přílohu zápisu o výsledku voleb, který členové volební komise opatří podpisy a případnými námitkami. Obdrží-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise na internetových stránkách
ČGS www.cgs-cls.cz.

Stížnosti:

Stížnosti  na  průběh  voleb  lze  podávat  písemně do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb na adresu sekretariátu ČGS, o stížnosti rozhoduje volební komise.

Archivace:

Protokol a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje ČLS po dobu pěti roků.